Skip to content
fd
نام دستگاه: ماشین سیار
محل انجام پروژه: ورزقان

موقعیت دستگاه منتطقه کوهستانی می باشد و این دستگاه در شهرستان ورزقان در حال اجرا می باشد