Skip to content
q
نام دستگاه: چاهک معکوس
محل انجام پروژه: عجب شیر

موقعیت دستگاه منطقه شیب دار می باشد و در شهرستان عجب شیر استان آذربایجان شرقی در حال اجرا می باشد